Valtuustoaloitteet

 

 

Sairaalan liikennepysäkki
Pyykkilaitureiden jätevedet
Könönpellon pienveneranta
Sairaalan paikoitusalue
Jäppiläntien kevyt liikenne
Harjulantien liittymä
Talohoidon myynti
Kevyenliikenteen väylien kunnossapito
Russelsheimin aukio
Hasintien ja Kaura-ahon välinen kevyen liikenteen väylä
Peruskouluun koulupsykologi
Sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelumaksut

Nuorten työryhmän perustaminen
Kuulovammaisille tulkki
Lehtoniemenkoulun oppilaiden koulumatka
Honkapirtintien liittymän turvallisuus
<p<b=”” class=”MsoNormal”>

VALTUUSTOALOITE

Varkaudessa Pali-kuljetus vie ja hakee sairaalassa asioivia ihmisiä.
Sairaalan Pali-liikennepysäkki on sijoitettu pääovesta sisältä
tultaessa oikeanpuoleiselle jalkakäytävälle. Pysäkille on kyydin
odottajia varten varattu yksi puistopenkki ja
pysähdyspaikka on myös liikenteellisesti sijoitettu hyvään paikkaan.
Toisaalta kyytiä odottavien kannalta paikka saattaa helteisillä
ilmoilla muuttua hiostavaksi ja heikompi kuntosille tukalaksi paikaksi.
Sateella taas siinä pysäkin kohdalla kastuu, koska siitä puuttuu suoja.

 

Allekirjoittanut esittää, että kaupunki rakennuttaa kunnollisen katoksen sairaalan pali-pysäkille.

Varkaudessa 8.11. 2010
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Varkauden kaupunki on ansiokkaasti rakennuttanut ja korjannut
jätevesiviemäriverkostoa niin asemakaava-alueilla kuin sen
ulkopuolella. Täällä laajalla jätevesiverkostolla pyritään saaman
mahdollisimman paljon likavesiä puhdistettavaksi Akonniemen jäteveden
puhdistuslaitokselle. Näillä toimenpiteillä kaupunki toimii
ekologisesti ja kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä. Tätä kestävän
kehityksen linjausta kannattaa edelleen jatkaa ja
jäteveden puhdistusvalikoimaa laajentaa pyykkilatureiden osalle niin,
että ne rakennettaisiin ekologisesti kestävän kehityksenpohjalta.

Allekirjoittanut esittää, että keskeisillä paikoilla oleville
pyykkilaitureille rakennettaisiin viemäröinti likaisen pesuveden
saamiseksi jätevesipuhdistuksen piiriin. Rakentaminen tapahtuisi sitä
mukaa kun liittyminen verkostoon on mahdollista ja rakentaminen
taloudellista.

Varkaudessa 27.9. 2010
Matti Semi   

VALTUUSTOALOITE

Allekirjoittaneeseen ollaan oltu yhteydessä Könönpellon
pienvenerannassa tapahtuvasta ilkivallasta. Koska siellä tapahtuvaa
ilkivaltaa ei ole saatu kuriin, allekirjoittanut esittää, että kaupunki
asentaa alueelle kameravalvonnan!

Varkaudessa 21.6.2010
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Varkauden kaupunki on keskittänyt terveyspalveluitaan Kommilaan
sairaalan tiloihin. Sinne on sijoitettu mm. kaupungin eri alueiden
perusterveydenhuolto, hammashoitolat, A-klinikka, sairaalatarvikkeiden
varastointi ym. Keskittämisestä johtuen sairaala-alueen asiakasvirta on kasvanut, samoin työntekijämäärä.
Nyt autojen paikoitustilat ovat käyneet asiakkaille riittämättömäksi.
Tämän seurauksena on käynyt usein niin, että hoitoa tarvitsevan
saattaja joutuu parkkipaikka etsiessään ajelemaan ympäri parkkialuetta
toistuvasti. Tämä tarpeeton ajelu saastuttaa ilmaa. Lisäksi, etenkin
pakkassäällä, pakokaasut saattavat tunkeutua sisälle ilmastointikanavia
pitkin  samalla huonontaen terveydenhoidon sisäilmaa. Parkkipaikkojen puute aiheuttaa myös sairaalan ympäristössä väärin
pysäköintiä, mistä saattaa tulla ylimääräistä kulua sairaalan
asiakkaalle parkkisakon muodossa, kun pysäköinninvalvontakierros juuri
silloin sattuu kohdalle.

Allekirjoittanut esittää, että kaupungin tekninen virasto ryhtyy
pikaisesti toimenpiteisiin, jotta sairaalan pysäköintiongelmat saadaan
ratkaistua!

 
Varkaudessa 29.3.2010
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Ruokojärven kylälle on puuhattu kevyenliikenteenväylää jo useiden
valtuustokausien ajan. Kevyenliikenteentien tarve kasvoi erittäin
suureksi, kun Ruokojärven koulu lakkautui 1980 luvun alussa. Silloin
Ruokojärven alakoululaiset siirtyivät Repokankaan koulun oppilaiksi. Se
tarkoitti sitä, että Ruokojärveltä tulevien oppilaiden koulumatka
siirtyi Jäppiläntien pientareelle. Jäppiläntie on erittäin
vilkasliikenteinen ja kapea tie, missä on runsaasti työmatka- ja
rekkaliikennettä. Tämän tien liikenneturvaamisasian korjaamiseksi on
tehty valtuusto- ja kansalaisaloitteita ainakin 90-luvulta alkaen.
Aloitteista huolimatta tiehallinto on siirtänyt kevyenliikenteen väylän
rakentamista jatkuvasti. Ilmeisesti siitä on syntynyt ikiajoiksi
Ruokojärveläisten lasten ja aikuisten kevyenliikenteentietä sekä muiden
tiellä liikkuvien tarvitsevien kohdalle tarkoitettu turvallisuuspuute,
mitä todella ei haluta korjata.

Allekirjoittanut esittää, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin
Jäppiläntien kevyenliikenteentien rakentamisen johdosta. Tämä siksi,
että lasten sekä muiden tiellä liikkujien turvallisuusasiat saadaan
kuntoon.Pääasia on se, että lasten sekä muut kevyenliikenteen väylää
tarvitsevat voivat kulkea turvallisesti  Ruokojärveltä keskustaan
ja takaisin kotiin, eikä heidän ei enää tarvitse käyttää kulkureittinä
olematonta tienpiennarta. Rahoitusta asian hoitamiseksi voidaan hakea esim. valtion
rakennemuutosrahoista, sillä kuuluhan Varkaus rakennemuutosalueiden
joukkoon.

 
Varkaudessa 22.2.2010
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Käpykankaalla valtatie 23 risteyksen turvallisuudesta on
tehtyaloitteita. Sen liikenneturvallisuutta on esitetty parannettavaksi
useissa tilaisuuksissa. Asiasta on tehty myös aloitteita.
Yhtenä
vaihtoehtona on esitetty liikennevaloja risteyksen turvallisuuden
parantamiseksi. Varkaudessa on nyt ainakin 15 valo-ohjattua
risteytystä. Niiden jatkuva
huolto ja kunnossapito vaatii kustannuksia säännöllisen väliajoin ja
niiden tilapäinen toimimattomuus aiheuttaa liikenteelle haittaa!
Useissa kunnissa vastaavat taajamaristeyksien ongelmat on ratkaistu
rakentamalla vastaavaan paikkaan liikenneympyrä.

Allekirjoittanut esittää, että valtatie 23 Harjulantien liittymän turvallisuuden parantamisen osalta yhtenä vaihtoehtona tutkitaan liikenneympyrän rakentaminen

Varkaudessa 14.12.2009
Matti Semi

VALTUUSTOKYSELY

Varkauden kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö on myynyt osan
toiminnastaan  (Talohoidon;) SOL Oy:lle. Julkisia hankintoja
koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava myös kaupunkien ja kuntien
omistamissa osakeyhtiöissä. Hankintalaki vaatii, että julkisten
kauppojen pitää olla avoimia ja tasavertaisia. Hankintalain tavoitteena
on julkisten varojen tehokas käyttö,
markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen, julkisuus ja avoimuus sekä
markkinoiden toiminnan edistäminen. Lisäksi hankintalaki vaatii, että
hankinnoista tiedotetaan avoimesti ja
riittävän laajasti, jotta tieto hankinnan, tässä tapauksessa myynnin,
käynnistämisestä on ehdokkaiden ja tarjoajien saatavilla. Varkaudessa,
on sen omistamia osakeyhtiöitä varten, luotu konserniohjeet, missä
kaupunki ohjeistaa yhtiöiden toimintaa.
Allekirjoittanut kysyy:

  1. Kuinka hallitus valvoi Varkauden Vuokratalo Oy:n päätöksentekoa
    Talohoidon myynnistä ja saiko hallituksen jäsenet asiasta riittävästi
    tietoa?
  2. Miten kaupungin hallitus valvoi sitä, että noudattiko Vuokratalot Oy julkista hankintaa koskevaa hankintalakia?
  3. Miten Vartalo Oy hoiti hankintalain mukaiset velvoitteensa?

Varkaudessa 14.5. 2009
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Varkautelaiset harrastavat paljon työ- ja asiointiliikuntamuotona
pyöräilyä. Tällainen liikuntamuoto edesauttaa hyvin fyysisenkunnon
ylläpitämisessä ja on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.
Varkaudessa on runsas kevyenliikenteen verkosto, minkä talvi
kunnossapidon tason on tekninen lautakunta määritellyt.
Kevyenliikenteen väylien aurauksen hälytyskynnys on määritelty
arkiaamuisin viiden (5) ja viikonloppuisin (10) senttimetrin
paksuiseksi. Auraamattoman lumen määrä hankaloittaa hyvin paljon
polkupyöräilyä
kevyenliikenteen väylillä. Tämän seurauksena polkupyöräilijät, etenkin
aamuisin, hakeutuvat ajamaan ajoradalle, missä autojen urissa on
helpompi liikkua. Se on liikenneturvallisuusriski.

Allekirjoittanut esittää, että liikenneturvallisuuden parantamisen ja
hyvän liikuntamuodon mielekkyyden ylläpitämisen vuoksi tekninen
lautakunta tehostaa kevyenliikenteen väylien kunnossapidon tasoa
tulevana talvikautena.

Varkaudessa 30.3.2009
Matti Semi

TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE

RUSSELSHEIMIN AUKION BETONITOLPAT
Allekirjoittaneeseen on oltu
useaan kertaan yhteydessä Russelsheimin aukion parkkipaikkoja
rajaavista betonitolpista. Niiden korkeus on niin alhainen, ettei autoa
parkkipaikkaan ajettaessa
niitä enää havaitse. Tästä johtuen useat autot ovat
parkkeerausvaiheessa törmänneet niihin. Nämä ovat aiheuttaneet autojen
omistajille tarpeetonta taloudellista menetystä! Ne haittaavat myös
alueen talvi kunnossapitoa.

Allekirjoittanut esittää, että tekninen ryhtyy toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Varkaudessa 21.3.2009
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Varkauden kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt
talvikunnossapidon aurausluokitukset. Niissä on luokiteltu myös ne
kevyenliikenteen väylät, joita ei aurata talviaikana. Allekirjoittanut
on saanut näistä kuntalaispalautetta. Erityisen paljon
palautetta ja vaatimuksia talvikunnossapidosta on tullut Hasintien ja
Kaura-ahon välissä metsässä kulkevasta kevyenliikenteen väylästä.
Alueen asukkaat käyttävät paljon kyseistä väylää ulkoillessa ja
työmatkareittinä. Talviaikaan se aurataan melkein koko matkalta,
ainoastaan väli Kaura-ahontie – Nikkarintie jätetään auraamatta. Tämä
on aiheuttanut pahaa mieltä alueen asukkaissa ja vaatimuksia
talvikunnossapidon paluttamisesta. Reitin suosiota kuvaa se, että
talvisin alueen asukkaat tallaavat
auraamattomalle pätkälle polun, jotta voivat käyttää kyseistä reittiä!
Tällä n. 300 metrin pätkällä palaa pimeänä aikana katuvalaistus.

Allekirjoittanut esittää, että tekninen lautakunta harkitsee uudelleen kyseisen reitin palauttamista talvikunnossapidon piiriin.

Varkaudessa 22.10.2008
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Varkauden kouluissa tapahtuu koulukiusaamista ja oppilashäiriköintiä
yhä enenevässä määrin. Tämä on selkeä viesti syrjäytymisestä,
oppilaiden ja heidän perheiden pahoinvoinnin lisääntymisestä Siksi
peruskouluissa tarvitaan yhä enemmän avustavaa työvoimaa. Nämä ongelmat eivät kuitenkaan vähene ellei niihin pystytä puuttumaan
jo varhaisessa vaiheessa vaan ne seuraavat oppilaiden mukana
seuraavalle koulutusasteelle. Varhaiseen puuttumiseen tarvitaan ammattiapua.

Allekirjoittanut esittää, että Varkauteen palkataan peruskouluun koulupsykologi.

Varkaudessa 25.8.2008
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Vanhasen hallitus on päättänyt että kunta voi korottaa
terveydenhuollon palvelumaksuja 1.8.2008. Esitys merkitsee keskimäärin
16,6% korotusta sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin . Lisäksi
maksut ollaan sitomassa indeksiin, mikä tietää jatkossa automaattista
maksujen korottamista. Kaiken huipuksi, jos korotetaan, niin maksujen
korotuksista johtuva tulon lisäys pienentää automaattisesti
valtionosuuksia. Terveydenhuollon palvelumaksujen korotukset koskevat erityisesti
pienituloisia, työelämän ulkopuolella olevia ja paljon sairastavia,
joille terveydenhuollon maksut kasautuvat. Myös lapsiperheille ja
työttömille kohdistetut sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen
korotukset tuovat vaikeuksia heidän arkielämään.

Terveyspolitiikan keskeinen tavoite on taata kaikille kansalaisille
yhtäläinen sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja saatavuus.
Allekirjoittanut esittää, ettei Varkaudessa koroteta sosiaali- ja
terveydenhuollon taksoja.

Varkaudessa 26.5.2008
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

Paras hankkeen selvitystyön pohjalta Varkauden seudulle ollaan
synnyttämässä mm. terveydenhuollon alueelle hyvin paljon erilaisia
palvelukokonaisuuksia. Näiden toimivuutta ovat seudun eri kuntien
valtuustot kritisoineet voimakkaasti! Mielestämme lain säätäjän
tarkoitus on ollut rakentaa sellainen kunta-
ja palvelurakenne kokonaisuus, mikä toimii jatkossa useita kymmeniä
vuosia ja näin turvaa kuntalaisten palveluiden saannin.

Siksi allekirjoittaneet esittävät, että seutuhallitus kokoaa alueen
opiskelijoista esim. ammattikorkeakoulusta, toisen asteen
ammatillisesta koulusta tai lukiosta, nuorten työryhmän. Tämä siksi,
että tulevaisuutta varten tätä hanketta viedään eteenpäin.
Päätöksenteon perustana on hyvä olla myös nuorten näkemykset siitä
millaisen hallintoalueen he haluavat ylläpitää ja kuinka he haluavat
järjestää hyvinvointipalvelut. Ryhmän tehtävänä on valmistella esitys
ja malli kuinka heidän
mielestään seudun koulutus-, terveys-, sosiaali-, kulttuuri- ja
vapaa-ajan palvelut tulee järjestää. Esityksessä tulee huomioida
palveluiden asiakaslähtöisyys ja helppo vaikuttaminen hallinnon
päätöksiin.

Varkaudessa  31.3..2008
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE

Suomalaisen vammaispolitiikan yksi kolmesta tärkeimmästä periaatteesta
on että, vammaisilla on oikeus tarpeellisiin palveluihin ja
tukitoimiin. Niitä tarvitaan, jotta vammaisten tasavertainen
osallistuminen saadaan turvattua. Nyt, keväällä pidetyssä vammaisneuvoston järjestämässä tilaisuudessa
tuotiin esille huoli Varkauden kuulovammaisten tarvitsemasta
viittomakielentulkki palveluista ja sen puuttumista. Hätätapauksissa
tulkin puuttuminen hankaloittaa avun saantia ja aiheuttaa
avuntarvitsevalle lisää tuskaa.

Allekirjoittaneet esittävät, että osana vammaisten palveluita ja
hoidonporrastusta, ryhdytään Varkaudessa toimenpiteisiin
kuulovammaisten tulkkipalvelusaannin turvaamiseksi.

Varkaudessa 28.5.2007
Matti Semi
Tuula Savolainen
Kari Kärkkäinen
Seija Troyano
Hannu Ilonen

VALTUUSTOALOITE

Lehtoniemenkoulun oppilaiden koulumatkan turvaaminen.
Häyrilän asuntoalueelta Lehtoniemen kouluun tulevat lapset käyttävät
paljon Harjulankadun varressa olevaa kevyenliikenteen väylää.
Kevyenliikenteen väylä sijaitsee koulun vastakkaisella puolella, siksi
oppilaat joutuvat jatkuvasti ylittämään Harjulankadun useasta kohdasta.
Kadulla on jatkuva vilkas liikennöinti. Asuntoalue on laajentumassa,
lisäksi kaavan merkitty Harjulankadun ja
viitostien eritasoliittymää ollaan valmistelemassa. Nämä osaltaan ovat
vilkastuttamassa Harjulankadun liikennettä ja samalla heikentävät
koululaisten liikenneturvallisuutta.

Allekirjoittanut esittää, että Häyrilään, Harjulankadun Lehtoniemen
koulun puoleiselle reunalle, rakennetaan kevyenliikenteen väylä
turvaamaan lasten koulumatkaa! Lisäksi esitän, että Käpykankaantien ja Harjulantien risteykseen
tehdään jalankulkuvalot  lapsien koulumatkan turvaamiseksi.

Varkaudessa 23.4.2007
Matti Semi

VALTUUSTOALOITE

HONKAPIRTINTIEN LIITTYMÄN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Sorsakoskentiestä erkanevan Honkapirtintien risteys on koettu
vaaralliseksi huonon näkyvyyden takia. Etenkin talviaikana siinä on
tapahtunut useita läheltäpititilanteita,
missä on ollut aineksia vakavimpiinkin liikenneonnettomuuksiin. Onneksi
pahoilta vaurioilta on toistaiseksi vältytty!

Allekirjoittanut esittää, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin yhdessä
tielaitoksen kanssa risteyksen turvallisuuden parantamiseksi. Alueella on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus

Varkaudessa 21.8 2006
Matti Semi