Onko meillä tarpeeksi keinoja puuttua netissä tapahtuvaan kiusaamiseen?

Minuun oli yhteydessä henkilö, jonka ystävästä oli levitetty kiusaamistarkoituksessa netissä video. Yrityksistä huolimatta videota ei oltu saatu poistettua. Internetissä tapahtuvat kiusaaminen, häirintä ja kunnianloukkaukset ovat lisääntyneet viime vuosina muun muassa sosiaalisen median myötä. Ilmiö on valitettavan tuttu esimerkiksi koulukiusaamisen muotona lasten ja nuorten keskuudessa, mutta sitä tapahtuu myös aikuisten kesken. On huolestuttavaa, että myös meillä Suomessa esimerkiksi toimittajat ja ihmisoikeusaktivistit ovat viime aikoina joutuneet massiivisten verkossa tapahtuvien hyökkäysten ja uhkausten kohteeksi ja joutuvat pelkäämään oman ja perheensä turvallisuuden vuoksi.

Kun kohteeksi joutunut henkilö löytää itsestään loukkaava materiaalia, hän voi ensin yrittää selvittää asiaa asianomaisen kanssa. Jos tämä ei auta tai onnistu, kohteeksi joutunut henkilö voi ottaa yhteyttä nettisivun tai sosiaalisen median kanavan ylläpitoon. Vakavimmissa tapauksissa uhri on oikeutettu vahingonkorvauksiin ja tekijä sakkoihin tai jopa vankeuteen, joten tällöin asia siirtyy poliisille. Ihmiset ovat kuitenkin hyvin erilaisessa asemassa sen suhteen, miten he osaavat ja pystyvät puolustamaan itseään tällaisissa tilanteissa. Lapset eivät välttämättä uskalla puhua asiasta aikuisille tarpeeksi ajoissa ja toisille saattaa nousta kynnykseksi ottaa yhteyttä ulkomaiseen sivustoon.

Sosiaalisen median aikakaudella loukkaava materiaali saattaa kuitenkin lähteä leviämään todella nopeasti. Tällöin uhrin oikeusturvan kannalta on oleellista saada materiaali poistettua netistä mahdollisimman nopeasti. Viranomaisten toimintamahdollisuudet saattavat olla epäselviä varsinkin tilanteissa, joissa suomalaiset käyttävät ulkomaisia sivustoja ja sosiaalisen median kanavia.

Jätän asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyn seuraavaa:

Onko uhrilla tarpeeksi mahdollisuuksia puolustaa itseään, kun hän löytää netistä loukkaavaa materiaalia?

Miten poliisin toimivaltuuksia voisi parantaa netissä tapahtuvaan kiusaamiseen, häirintään ja kunnianloukkauksiin puuttumisessa?

 

Aloite välinelainaamosta Varkauteen

Jätin valtuustossa aloitteen urheiluvälinelainaamon perustamisesta Varkauteen ja se sai ilokseni taakseen melkein koko valtuuston!

Urheiluseuratoiminnassa vähävaraisten perheiden lasten asema on heikentynyt vuosi vuodelta. Tämä johtuu siitä, että perheet eivät pysty maksamaan seuramaksuja tai eivät pysty ostamaan kasvaville lapsilleen uusia harjoitusvälineitä. Eteenkin tilanteessa, kun lapsi tai nuori ei vielä ole löytänyt omaa lajiaan, niin varusteiden ostaminen tässä kokeiluvaiheessa saattaa muodostua perheille ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi johtuen varallisuuden puutteesta. Näin lapsilta saattaa kadota kiinnostus liikunnan harrastamiseen kokonaan.

Näitä tilapäisen urheiluvälineiden tarvetta varten löytyy Ruotsista konkreettinen ja toimiva malli. Siellä kunnat ovat perustaneet perheiden tukemiseen ja liikunnan edistämiseen liikuntavarusteiden kierrätystä teemalla: ”Siivoa autotallit, kaapit, varastot ja vintit kaikenlaisista urheilu- ja liikuntavarusteista. Tuokaa ne kirjastoon, olemme perustaneet kirjastoon lainauspisteen näiden liikuntatarvikkeiden lainaamiseksi eteenpäin.” Tällainen lainauspiste on saanut Ruotsissa suuren suosion ja se on osa kierrätystoimintaa. Niiden avulla voi lapsi ja nuori käydä testaamassa omaa lajiaan ilman varustekuluja.

Ruotsissa kuntalaiset varallisuudesta riippumatta voivat lainata näitä varusteita kahden viikon ajaksi. Lainausyksikkö ja lainaaminen ei leimaa ketään ja toimii julkisessa tilassa, jota kaikki voi käyttää. Myös mummon ja ukin luona vierailevat lapsenlapset ja muut kyläilijät käyttävät lainausta mielellään. Se, mikä näissä lainattavissa varusteissa on siellä merkille pantavaa on, että ne ovat hyvätasoisia ja nykyaikaisia.

Tällainen varustelainaamo, mihin asukkaat saavat lahjoittaa omia kunnollisia, jo käytöstä poistettuja liikuntatarvikkeita lainattavaksi eteenpäin, olisi tarpeen myös Varkaudessa. Sen avulla mahdollistettaisiin lasten ja nuorten monipuolinen liikunnan kokeilu!

Allekirjoittaneet esittävät, että Varkauden kaupunki lisää urheiluvarusteiden kierrätystä perustamalla liikunta- ja urheiluvälinelainaamon kirjaston tai työpajojen yhteyteen
Varkaudessa 26.3.2018

Harvojen ja valittujen valinnanvapautta

Eilen eduskunnassa käytiin pitkä keskustelu sote- ja maakuntauudistuksesta. Näiden uudistusten yksi monista tavoitteista on hallituksen mukaan normien purkaminen. Olen samaa mieltä hallituksen kanssa siitä, että rakenteet on laitettava sellaiseen kuntoon, että ihmisten julkisten palveluiden saanti on joustavaa ja tehokasta sekä hallintotasoja olisi nykyistä vähemmän. Tavoite on siis hyvä, mutta kuinka tässä nyt sitten kävikään?

Ensinnäkin tähän mennessä valtion aluehallinto ja lupavirastot ovat saaneet rahansa suoraan ministeriöstä tehtäviensä hoitoa varten. Sote-palveluiden rahoitus on tähän mennessä tullut kunnilta ja valtiolta ja palveluiden järjestämisestä on vastannut kunnat tai kuntayhtymät. Nyt lupa- ja valvonta-asiat siirretään maakuntien omistamaan Luova-virastoon ja sote-palvelut yhtiöitetään.

Yhtiöitä ja liikelaitoksia johtavat johtokunnat, joiden päätöksentekoon ei maakuntavaltuuston jäsenillä vaalikelpoisuutta. Toisin sanoen maakuntavaltuustolla ei ole riittävää vaikutusvaltaa liikelaitosten ja yhtiöidensä toimintaan. Mikä elin vastaa sitten maakuntien konserniohjauksesta?

Maakuntien toiminnan rahoitus tapahtuu valtion erillisrahoituksella ja asiakasmaksutuloilla. Tämä valtion rahoitus on yleiskatteellista ja ei ole korvamerkitty millekään toimialalle. Maakunnasta tulee siis kolmas pyörä ja rahanvälittäjä liikelaitoksille ja yhtiöille, joiden toimintaan sillä itsellään ei ole toimivaltuuksia puuttua.

Olen ollut mukana kuntapolitiikassa pitkään ja tiedän, kuinka sote-menojen hillitseminen on kunnissa työlästä. Ihmettelen, miten menojen hillitseminen helpottuu tilanteessa, jossa hallituksen niin kutsun valinnanvapauden avulla asiakkaat lisääntyvät. Maksettaviin asiakkaisiin siis lisätään ne, jotka aiemmin ovat itse ostaneet palvelunsa yksityisiltä firmoilta ja pääsevät nyt maksusetelin piiriin. Kustannukset lähtevät automaattisesti kasvamaan ja maakunnan sote-budjettia ei pystytä kattamaan. Monet asiantuntijat, esimerkiksi hallituksen itsensä käyttämä asiantuntijaryhmä arvio, että uudistus johtaa säästöjen sijasta kustannusten kasvuun. Joidenkin arvioiden mukaan 3 miljardin euron vuosisäästön sijasta voimme puhua 1-3 miljardin kustannusten kasvusta!

Oleellinen kysymys nyt on, nouseeko palvelumaksut vai leikataanko jostain toisesta palvelusta? Vai pumpataanko valtion kassasta lisää rahaa maakunnille? Uskon, että asiakasmaksuja on pakko korottaa menojen hillitsemiseksi. Me lähdemme Vasemmistoliitossa siitä, että uudistuksen tulee ennen kaikkea lisätä ihmisten yhdenvertaisuutta ja kaventaa terveyseroja. Hallituksen tie kohoavine asiakasmaksuineen vie täysin väärään suuntaan.

Terveys- ja hyvinvointierojen kasvattamisen lisäksi on syytä olla huolissaan harvaan asuttujen seutujen palveluiden tulevaisuudesta. Vasemmistoliitto yhtyy asiantuntija-arvioihin siitä, että hallituksen niin kutsuttu valinnanvapaus ja yksityisten yhtiöiden perustamat sote-keskukset lisäävät lähinnä suurten kaupunkien, maakuntien keskuskaupunkien ja niiden välittömän ympäristön palveluja. Häviäjiä ovat harvaan asutun maaseudun asukkaat, joiden palvelut harvenevat entisestään. Ihmisten yhdenvertaisuus häviää tässäkin. Hallituksen valinnanvapaus tuo siis vapautta valita vain harvoille ja valituille.

Maltti on valttia tiedustelulakien kohdallakin

Tämän viikon kuuma aihe on ollut uusien tiedustelulakien käsittely, jota hallitus haluaa kiirehtiä. Asia on todella tärkeä ja sen eteenpäin vieminen vaatii todellista huolellisuutta. Nyt on kyse laajamittaisista tiedustelutoimivaltuuksista, joilla on vaikutusta yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksien suojaan, ennen kaikkea yksityisyyden suojaan.  

Kansallinen turvallisuus on painava intressi, mikä kannattaa huomioida lain käsittelyssä. Poliisilla on jo nykyisin käytössään voimakkaat valtuudet rikosten estämiseksi. Muun muassa televalvontaa voidaan käyttää tuomioistuimen luvalla tai kiireisissä tapauksissa jo ennen tuomioistuimen lupaa. Nyt kyse ei kuitenkaan ole rikosten vaan kansallisen turvallisuuden uhkien torjunnasta.

Tiedustelulakien tulee olla tarkasti kohdennettuja, jotta ne ovat hyväksyttäviä ihmisten perusoikeuksien näkökulmasta. Ihmisten perustuslaillisia oikeuksia ei saa loukata. Tiedusteluviranomaisten valvontaa ja yksilön oikeussuojaa varten ollaan perustamassa eduskuntaan tiedusteluvalvontavaliokunta ja uusi viranomainen tiedusteluvaltuutettu. Tosin riittämättömät henkilöstöresurssit voivat rajata vahvoillakin toimivaltuuksilla varustetun tiedusteluvaltuutetun toiminnan mahdollisuuksia.

 Tiedusteluvalvontavaliokunta tuo eduskuntaan uuden toimialueen.  Valiokunnan työ tulee olemaan äärimäisen salattua, samoin tuomioistuinten lupakäsittelyt. Lakiehdotusten mukaan tiedustelun kohteeksi joutuneen henkilön tulisi lähtökohtaisesti saada tieto häneen kohdistuneesta tiedustelumenetelmästä, tosin ilmoitusta voidaan lykätä, eikä yksilön tiedonsaantioikeus olisi läheskään ehdoton.

 Nyt on myös muistettava, että Euroopassa on viime vuosina tapahtunut terrori-iskuja myös maissa, joissa on jo valmiiksi laajat massavalvontaoikeudet (esim. Ranska, Iso-Britannia, Ruotsi).  Suomen on rakennettava oma tiedustelulait harkiten ja kuunneltava tarkasti kaikkia mahdollisia asiantuntijoita, jotta laeista tulisi oikeudenmukaisia ja turvallisuutta lisääviä.

 Entä lain taloudelliset vaikutukset? Tämän tiedustelulain toteuttaminen vaatii lisää miljoonia pelkästään suojelupoliisin toimintaan. Miten tämä katetaan, on edelleen osin kysymysmerkki. Mittavia lisäresursseja vaativat uudet tiedustelumenetelmät eivät saa missään nimessä tarkoittaa lisäleikkauksia perinteisempään poliisin kenttätyöhön. Tällaiset leikkaukset vain heikentäisivät ihmisten turvallisuutta ja viranomaisavun saantia. Jo nyt poliisiin kohdistuneet leikkaukset ovat johtaneet siihen, että viranomaisvoimavaroja keskitetään isoimmille paikkakunnille. Harvaan asutut alueet ovat jääneet varjoon ja niiden asukkaat ovat menettäneet viranomaispalveluja. Näin tässä uudistuksessa ei saa käydä. Senkin vuoksi lait pitää käsitellä huolella, jotta myös perinteinen viranomaistoiminta saadaan turvattua kaikkialla Suomessa.

Julkaistu Warkauden Lehdessä 24.2.2018