Harvojen ja valittujen valinnanvapautta

Eilen eduskunnassa käytiin pitkä keskustelu sote- ja maakuntauudistuksesta. Näiden uudistusten yksi monista tavoitteista on hallituksen mukaan normien purkaminen. Olen samaa mieltä hallituksen kanssa siitä, että rakenteet on laitettava sellaiseen kuntoon, että ihmisten julkisten palveluiden saanti on joustavaa ja tehokasta sekä hallintotasoja olisi nykyistä vähemmän. Tavoite on siis hyvä, mutta kuinka tässä nyt sitten kävikään?

Ensinnäkin tähän mennessä valtion aluehallinto ja lupavirastot ovat saaneet rahansa suoraan ministeriöstä tehtäviensä hoitoa varten. Sote-palveluiden rahoitus on tähän mennessä tullut kunnilta ja valtiolta ja palveluiden järjestämisestä on vastannut kunnat tai kuntayhtymät. Nyt lupa- ja valvonta-asiat siirretään maakuntien omistamaan Luova-virastoon ja sote-palvelut yhtiöitetään.

Yhtiöitä ja liikelaitoksia johtavat johtokunnat, joiden päätöksentekoon ei maakuntavaltuuston jäsenillä vaalikelpoisuutta. Toisin sanoen maakuntavaltuustolla ei ole riittävää vaikutusvaltaa liikelaitosten ja yhtiöidensä toimintaan. Mikä elin vastaa sitten maakuntien konserniohjauksesta?

Maakuntien toiminnan rahoitus tapahtuu valtion erillisrahoituksella ja asiakasmaksutuloilla. Tämä valtion rahoitus on yleiskatteellista ja ei ole korvamerkitty millekään toimialalle. Maakunnasta tulee siis kolmas pyörä ja rahanvälittäjä liikelaitoksille ja yhtiöille, joiden toimintaan sillä itsellään ei ole toimivaltuuksia puuttua.

Olen ollut mukana kuntapolitiikassa pitkään ja tiedän, kuinka sote-menojen hillitseminen on kunnissa työlästä. Ihmettelen, miten menojen hillitseminen helpottuu tilanteessa, jossa hallituksen niin kutsun valinnanvapauden avulla asiakkaat lisääntyvät. Maksettaviin asiakkaisiin siis lisätään ne, jotka aiemmin ovat itse ostaneet palvelunsa yksityisiltä firmoilta ja pääsevät nyt maksusetelin piiriin. Kustannukset lähtevät automaattisesti kasvamaan ja maakunnan sote-budjettia ei pystytä kattamaan. Monet asiantuntijat, esimerkiksi hallituksen itsensä käyttämä asiantuntijaryhmä arvio, että uudistus johtaa säästöjen sijasta kustannusten kasvuun. Joidenkin arvioiden mukaan 3 miljardin euron vuosisäästön sijasta voimme puhua 1-3 miljardin kustannusten kasvusta!

Oleellinen kysymys nyt on, nouseeko palvelumaksut vai leikataanko jostain toisesta palvelusta? Vai pumpataanko valtion kassasta lisää rahaa maakunnille? Uskon, että asiakasmaksuja on pakko korottaa menojen hillitsemiseksi. Me lähdemme Vasemmistoliitossa siitä, että uudistuksen tulee ennen kaikkea lisätä ihmisten yhdenvertaisuutta ja kaventaa terveyseroja. Hallituksen tie kohoavine asiakasmaksuineen vie täysin väärään suuntaan.

Terveys- ja hyvinvointierojen kasvattamisen lisäksi on syytä olla huolissaan harvaan asuttujen seutujen palveluiden tulevaisuudesta. Vasemmistoliitto yhtyy asiantuntija-arvioihin siitä, että hallituksen niin kutsuttu valinnanvapaus ja yksityisten yhtiöiden perustamat sote-keskukset lisäävät lähinnä suurten kaupunkien, maakuntien keskuskaupunkien ja niiden välittömän ympäristön palveluja. Häviäjiä ovat harvaan asutun maaseudun asukkaat, joiden palvelut harvenevat entisestään. Ihmisten yhdenvertaisuus häviää tässäkin. Hallituksen valinnanvapaus tuo siis vapautta valita vain harvoille ja valituille.

Maltti on valttia tiedustelulakien kohdallakin

Tämän viikon kuuma aihe on ollut uusien tiedustelulakien käsittely, jota hallitus haluaa kiirehtiä. Asia on todella tärkeä ja sen eteenpäin vieminen vaatii todellista huolellisuutta. Nyt on kyse laajamittaisista tiedustelutoimivaltuuksista, joilla on vaikutusta yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksien suojaan, ennen kaikkea yksityisyyden suojaan.  

Kansallinen turvallisuus on painava intressi, mikä kannattaa huomioida lain käsittelyssä. Poliisilla on jo nykyisin käytössään voimakkaat valtuudet rikosten estämiseksi. Muun muassa televalvontaa voidaan käyttää tuomioistuimen luvalla tai kiireisissä tapauksissa jo ennen tuomioistuimen lupaa. Nyt kyse ei kuitenkaan ole rikosten vaan kansallisen turvallisuuden uhkien torjunnasta.

Tiedustelulakien tulee olla tarkasti kohdennettuja, jotta ne ovat hyväksyttäviä ihmisten perusoikeuksien näkökulmasta. Ihmisten perustuslaillisia oikeuksia ei saa loukata. Tiedusteluviranomaisten valvontaa ja yksilön oikeussuojaa varten ollaan perustamassa eduskuntaan tiedusteluvalvontavaliokunta ja uusi viranomainen tiedusteluvaltuutettu. Tosin riittämättömät henkilöstöresurssit voivat rajata vahvoillakin toimivaltuuksilla varustetun tiedusteluvaltuutetun toiminnan mahdollisuuksia.

 Tiedusteluvalvontavaliokunta tuo eduskuntaan uuden toimialueen.  Valiokunnan työ tulee olemaan äärimäisen salattua, samoin tuomioistuinten lupakäsittelyt. Lakiehdotusten mukaan tiedustelun kohteeksi joutuneen henkilön tulisi lähtökohtaisesti saada tieto häneen kohdistuneesta tiedustelumenetelmästä, tosin ilmoitusta voidaan lykätä, eikä yksilön tiedonsaantioikeus olisi läheskään ehdoton.

 Nyt on myös muistettava, että Euroopassa on viime vuosina tapahtunut terrori-iskuja myös maissa, joissa on jo valmiiksi laajat massavalvontaoikeudet (esim. Ranska, Iso-Britannia, Ruotsi).  Suomen on rakennettava oma tiedustelulait harkiten ja kuunneltava tarkasti kaikkia mahdollisia asiantuntijoita, jotta laeista tulisi oikeudenmukaisia ja turvallisuutta lisääviä.

 Entä lain taloudelliset vaikutukset? Tämän tiedustelulain toteuttaminen vaatii lisää miljoonia pelkästään suojelupoliisin toimintaan. Miten tämä katetaan, on edelleen osin kysymysmerkki. Mittavia lisäresursseja vaativat uudet tiedustelumenetelmät eivät saa missään nimessä tarkoittaa lisäleikkauksia perinteisempään poliisin kenttätyöhön. Tällaiset leikkaukset vain heikentäisivät ihmisten turvallisuutta ja viranomaisavun saantia. Jo nyt poliisiin kohdistuneet leikkaukset ovat johtaneet siihen, että viranomaisvoimavaroja keskitetään isoimmille paikkakunnille. Harvaan asutut alueet ovat jääneet varjoon ja niiden asukkaat ovat menettäneet viranomaispalveluja. Näin tässä uudistuksessa ei saa käydä. Senkin vuoksi lait pitää käsitellä huolella, jotta myös perinteinen viranomaistoiminta saadaan turvattua kaikkialla Suomessa.

Julkaistu Warkauden Lehdessä 24.2.2018

Runo ystävänpäiväksi

On se hienoa, että ystävänpäivä löytyy vuosittain kalenterista
Siellä se välittää tiedon toistemme muistamisesta
Mutta olemmeko unohtaneet jotain aivan tärkeää asiassa tässä
Muistammeko kuinka ne yksinäiset pärjää elämässä?
Tiedämmekö, onko jokaisella ihmisellä sitä ystävää aitoa
jolta hädänhetkellä löytyy sitä oikeata auttamisen taitoa
Mietin sitä, löytyvätkö ystävät yksinäisille lapsille tai nuorille
tai miten toivotamme asiamme yksistään elävälle papalle tai muorille
Sekä niille hädässä oleville aikuisille, joilta aito ystävä puuttuu
Kuka hälle ystävänpäivän toivotuksen lähettäjäksi muuttuu
Kun elämä on yksin asumista ja olemista
Ja korttia et voi lähettää johtuen rahan puuttumisesta
Elämä silloin saattaa olla yksinäistä ja haikeaa
ja aidon ystävän tai läheisten muistaminen on tosi vaikeaa
Siksi meidän pitää muistaa, ettei ystävänpäivä vietetä vuoksi markkinoiden ja korttien
Vaan siksi, että me jokainen käymme läpi oman inhimillisyyden ja sydäntemme porttien
Vaikeuksien keskellä muistamme läheisiämme, kuka tahansa hän onkaan
Sillä ystävällisyyden pitää saada läheisten auttamisen aikaan
Muistettava myös niitä, jotka yksinäisiä ovat ja istuvat kotonaan vaan
Sen tähden tämän toivotuksen teille kaikille mä jaan

HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ KAIKILLE

Sisävesiliikenteen kehittäminen tärkeää Itä-Suomelle ja ympäristölle

Eduskunnassa tällä hetkellä liikenneverkkotyöryhmä selvittää, kuinka Suomessa päästään liikenteen osalta vuoden 2030 päästötavoitteisiin. Tässä yhteydessä nostin esille sisävesiliikenteen roolin ja sen mahdollisen tehostamisen Itä-Suomen osalta.

Nyt näyttää siltä, että sisävesiliikenteen kehittäminen on jäänyt muun liikenneverkon kehittämisen jalkoihin ja olen huolissani siitä.

Sisävesiliikenne on tärkeää etenkin Itä-Suomelle. Saimaan kanava yhdistää Itä-Suomen Suomenlahteen ja Venäjään. Vientimahdollisuuksien parantuminen Venäjän ja Suomenlahden kautta mahdollistaisi työpaikkojen syntymisen ja säilymisen sekä vientialojen koulutusmahdollisuuksien pysymisen ja kehittämisen alueellamme.

Saimaan kanavan käynnissä oleva remontti ei vastaa siihen ongelmaan, että kanavan sulkujen etäisyys estää suurten alusten liikkumisen. Suunnitelma sulkujen pidentämiseksi on jo olemassa. Tarvitaan vain päätös investoinnista. Päätös täytyy tehdä pian, jotta alusinvestoinnit täyttävät nykyajan vaatimukset tavaran kuljetuksen ja myös sisävesimatkailun tarpeisiin.

Saimaan kanavan syväväylä ulottuu Kuopioon ja Joensuuhun saakka. Syväväyläverkoston tehokkaampi käyttö ja laajentaminen muun muassa siltakorkeutta nostamalla parantaisi Itä-Suomen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Näin teollisuuden kuljetukset liikkuisivat tehokkaammin. Syväväyläverkoston ohella Itä-Suomessa on myös jo valmis satamaverkosto, jonka käyttöä voitaisiin näin tehostaa!

Suomen päästövähennystavoitteista valtaosa kohdistuu liikenteeseen. Sisävesiväylien kehittäminen vähentäisi painetta tieliikenneväylien jatkuvan korjausvelan kasvulta ja vähentäisi kuljetusten ilmastopäästöjä.

Tein asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.